Schoolvisie: vrijheid in verbondenheid

Een mens kan zich het beste ontplooien als hij ruimte ervaart en zelf verantwoordelijkheid kan nemen voor wat hij doet. Als hij daartoe de gelegenheid en middelen krijgt, stimuleert dat het beste in hem: betrokkenheid, creativiteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een explorerende instelling. Verantwoordelijkheid nemen betekent ook: zorg dragen voor de ander als lid van de gemeenschap. Vanuit deze betrokkenheid willen wij respectvol met elkaar omgaan en open staan voor de wereld om ons heen.

 

Het bovenstaande mensbeeld vormt de inspiratiebron voor onze visie en kan het beste als volgt worden samengevat: wij geloven in ‘vrijheid in verbondenheid’.

 

Het Twents Carmel College wil vanuit die gedachte een onderwijsinstelling zijn die zich inspant om leerlingen en medewerkers het volgende te bieden:

 

 

 

Ruimte om te kiezen

Bij het streven naar zelfverantwoordelijkheid bij alle mensen op school, leerlingen en medewerkers, zijn ruimte om te kiezen en vertrouwen onontbeerlijk.

 

Wederzijdse betrokkenheid

Wij richten ons niet alleen op individueel leren, maar ook op samenwerkend leren en op de ontwikkeling van vaardigheden om de zorg voor leerlingen en voor elkaar waar te maken. Dit impliceert dat we respectvol met elkaar

omgaan.

 

Onderwijs dichtbij

We maken we ons hard voor het behoud van onderwijsaanbod in de kleine kernen en de één op één relatie met het basisonderwijs. Daarnaast betekent dichtbij ook onderwijs op maat voor elk individu, wat leidt tot maatwerk in aanbod en zorg.

 

Externe gerichtheid

We leren van de buitenwereld door die wereld de school in te halen en door onderwijsactiviteiten buiten de school te laten plaatsvinden.

 

Maximale ontplooiing voor iedereen

Onze school is een lerende organisatie waar elke medewerker zich blijft ontwikkelen. We vragen van leerlingen maar ook van elke medewerker blijvende ontwikkeling en groei. Het leren van en tussen individuen, het leren van en tussen teams en het leren van de organisatie staan centraal. Hierbij wordt uitgegaan van een hoog ambitieniveau waarbij we streven naar het maximaal haalbare.

 

Hoge verwachtingen

Passend bij de individuele kwaliteiten en mogelijkheden spreken we hoge verwachtingen uit naar onze leerlingen en medewerkers en stimuleren wij ontwikkeling van (bijzondere) talenten.

 

 

Presteren is de norm, het beste uit jezelf halen

 

Onze leerlingen zijn de kenniswerkers van de toekomst. De economie globaliseert en de concurrentie neemt toe. Om daarin te kunnen blijven meedoen is een goede opleiding noodzaak. Wij willen onze leerlingen een opleiding bieden waarin aandacht wordt besteed aan kennis-vaardigheden-creativiteit-waarden-normen. Ons doel is dat elke leerling optimaal presteert en het beste uit zichzelf haalt.

 

 

Het Twents Carmel College is een R.K. scholengemeenschap, die voor Noordoost Twente een breed aanbod voortgezet

onderwijs verzorgt: Praktijkonderwijs, geïntegreerd opgezet VMBO met leerwegondersteunend onderwijs, HAVO en VWO (atheneum en gymnasium). Binnen het VMBO wordt in extra-zorg groepen voor voormalige VSO-LOM leerlingen onderwijs

verzorgd. In het kader van Passend Onderwijs wordt de mogelijkheid onderzocht specifieke doelgroepen binnen het regulier onderwijs op te nemen. Dit zal het komend jaar resulteren in zorgprofielen TCC-breed en waar mogelijk per locatie nader uitgewerkt.

Ons beleid is gericht op verbreding van het onderwijsaanbod (intra- en intersectorale beroepsgerichte programma’s en extra examenvakken) en op kwalitatieve verbetering van het onderwijsaanbod waarbij samenwerkend leren, opbrengstgericht onderwijs en talentmaximalisatie leidraad zijn.

 

Vwo-extra

Met ingang van het schooljaar 2010-2011 Is op alle vier brede instroomlocaties gestart met VWO-extra onderwijs. De

meer getalenteerde leerlingen worden in een aparte setting opgevangen op grond van resultaten, een intakegesprek met de leerling en zijn ouders en een onderzoek vanuit het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek (CBO). Er wordt gewerkt aan een specifieke leerlijn voor deze doelgroep, ook in de VWO-bovenbouw. In regionaal verband wordt samengewerkt binnen de kenniskring Talent Maximalisatie Twente.

 

Maatschappelijke stage

Op alle locaties wordt in de onderbouw ca. 30 klokuren maatschappelijke stage, vooral in de vorm van naoberschap, gerealiseerd (kleinschalig, herkenbaar en goed organiseerbaar). In de bovenbouw HAVO/VWO wordt de maatschappelijke stage voortgezet door middel van activiteiten in het kader van praktische profiel- en loopbaanoriëntatie.

 

VMBO-vernieuwing

Onder het motto “de basis op orde, de lat omhoog” wordt voor het VMBO een taal- en rekenbeleid ontwikkeld en uitgevoerd. In de bovenbouw wordt het volgen van extra vakken en afsluiten op een hoger niveau gestimuleerd; voor VMBO-kader wordt ingezet op  brede beroepsgerichte programma’s.

 

 

 

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.