Verlof en verzuim

 

Hieronder vindt u de afspraken en regels die gelden voor het aanvragen van verlof. Bovendien kunt u onderaan een aanvulling lezen betreffende de verzuimprocedure bovenbouw.


Zonder voorafgaande toestemming van de adjunct-directeur of de afdelingscoördinator mogen geen lessen worden verzuimd. Dit verlof moet twee weken van tevoren schriftelijk worden aangevraagd. Verlof voor afspraken met artsen, tandartsen, orthodontisten e.d. dient tenminste 1 dag van tevoren worden aangevraagd. In de bovenbouw hanteren we daarbij als uitgangspunt dat schoolexamentoetsen voorrang hebben op die afspraken. Als er sprake is van ongeoorloofd verzuim, dan worden de richtlijnen die staan vermeld in het verzuimprotocol van de leerplichtambtenaar (zie hieronder), opgevolgd. Voor de bovenbouwleerling treedt daarnaast bij verzuim tijdens (school)examenwerk het examenreglement in werking.


De leerplichtwet onderscheidt twee soorten extra verlof:

 

 • extra vakantieverlof.
 • extra verlof wegens gewichtige omstandigheden.

 

De aanvraag voor extra verlof doet u middels het verlofformulier. Dit formulier is hieronder te downloaden of op te halen bij de onderbouwbalie of bij 2.20 voor bovenbouwleerlingen. De ingevulde formulieren dienen hier ook ingeleverd worden.


EXTRA VAKANTIEVERLOF


Het arrondissementsparket Almelo en de gemeentelijke leerplichtambtenaren worden, met ons, de laatste jaren in toenemende mate geconfronteerd met ouders die, al dan niet bewust, vakanties hebben geboekt zonder rekening te houden met de schoolvakanties.

Dit extra vakantieverlof kan de school alleen toestaan indien het gezin van de desbetreffende leerling door de aard van het beroep van (één van) de ouders alleen buiten de schoolvakanties op vakantie kan gaan. Hiertoe worden niet de gevallen gerekend waarin (één van) de ouders in de normale vakantieperiode om organisatorische redenen door de werkgever niet gemist (kan) kunnen worden.
 
Alleen in gevallen waarin het beroep van de ouders (bijvoorbeeld campinghouder) dwingt tot vakantie buiten de normale schoolperiode kan een verzoek tot extra vakantieverlof gehonoreerd worden. Een verzoek daartoe dient minimaal 8 weken van tevoren bij de adjunct-directeur of afdelingscoördinator ingediend te worden.


Dergelijk verlof mag:

 

 • eenmaal per schooljaar worden verleend
 • niet langer duren dan 10 schooldagen
 • niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar

 

EXTRA VERLOF WEGENS GEWICHTIGE OMSTANDIGHEDEN


Dit mag alleen toegestaan worden in geval van:

 

 • wettelijke verplichting.
 • verhuizing.
 • gezinsuitbreiding.
 • huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad.
 • ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad.
 • overlijden van bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad.
 • huwelijksjubileum van ouders of grootouders (12,5 - 25 - 40 - 50 - 60 jaar).
 • ambtsjubileum van ouders of grootouders (25 - 40 - 50 jaar).

 

Voor wintersportvakanties, een "tweede vakantie", een lang weekend, langdurig bezoek aan de familie in het land van herkomst e.d. kan derhalve geen verlof verleend worden.

Voor eventuele vragen en informatie omtrent extra verlof kunt u contact opnemen met de afdelingscoördinator of de directie.


Verder kunt u hier de folder leerplichtwet van de gemeente Oldenzaal downloaden.


Het formulier voor verlofaanvraag is hier te downloaden.

 

Verzuimprocedure bovenbouw TCC De Thij

 

 1. Leerlingen die te laat in de les komen, moeten zich de volgende dag om 08.00 uur (of 30 minuten voor het begin van de eerste les) melden bij 2.20. Deze leerlingen krijgen een mail met de oproep zich de volgende dag te komen melden.

  NB Na vijf keer te laat gaat er een brief naar de ouders; bij tien keer te laat gaat er een melding naar de leerplichtambtenaar in uw gemeente: dit op basis van de richtlijnen die in het verzuimprotocol staan vermeld.

 2. Leerlingen die ongeoorloofd hebben verzuimd of om onduidelijke reden afwezig zijn geweest in een les, worden via de mail opgeroepen zich te melden in 2.20 bij mevrouw Ankone. Is er sprake van ongeoorloofd verzuim, dan moet de leerling de gemiste lestijd dubbel inhalen.

  NB Na twee keer ongeoorloofde afwezigheid ontvangen de ouders/verzorgers een brief; na vijf keer ongeoorloofde afwezigheid gaat er, eveneens overeenkomstig de richtlijnen in het verzuimprotocol, een melding naar de leerplichtambtenaar.

   

 3. Een leerling die uit de les wordt verwijderd, meldt zich bij 2.20; de leerling vult vervolgens op een zgn. 'rode kaart' de reden van verwijdering in en blijft de resterende tijd van het lesuur bij 2.20. Aan het einde van de les gaat de leerling terug naar de docent die deze vorm van verzuim verder afhandelt, bijvoorbeeld door het opleggen van een sanctie. Na drie keer te zijn verwijderd, heeft de betreffende leerling een gesprek met de mentor.

 4. Geoorloofd verzuim:

 • Ziektemeldingen moeten 's morgens telefonisch worden doorgegeven aan de receptie van de school.
 • Een leerling die bij 2.20 meldt dat hij naar huis wil omdat hij zich ziek voelt, neemt eerst contact op met een van de ouders om te zeggen dat hij naar huis komt en om, indien nodig, vervoer te regelen. Zodra de leerling thuis is, wordt dit gemeld aan de school.

  Zodra de leerling na ziekte weer op school is, meldt hij dit bij 2.20.

   

 • Geoorloofd verzuim in verband met bijvoorbeeld een doktersbezoek of een rijexamen, moet tijdig bij 2.20 worden aangevraagd. Dit kan alleen vóór de eerste les of na de laatste les, dus niet tijdens de pauzes.

 

Zie voor het aanvragen van extra verlof in verband met bijvoorbeeld een jubileum de informatie elders op deze pagina.

 

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.