Veel gestelde vragen

 

 

Wat is de identiteit van De Thij?

 

De Thij maakt onderdeel uit van de Stichting Carmel College en de stichting onderschrijft de waarden en normen die we vanuit onze katholieke identiteit waardevol vinden. Op De Thij geven we aan deze roots een eigentijdse invulling die o.a. zichtbaar is bij het vak levensbeschouwing.

 

Welke regels hanteert TCC De Thij?

 

Van iedere leerling en collega verwachten we de volgende houding:

  • Je toont respect voor elkaar en elkaars eigendommen;
  • Je gebruikt je gezonde verstand.

 

Toon je deze houding niet, dan volgt een stevig gesprek. Immers, als we allen ons daaraan houden, dan respecteren we elkaars persoonlijke vrijheid en hebben we eigenlijk niet veel meer regels nodig. Zo willen we met elkaar omgaan op De Thij.

 

Daarom hebben we slechts een paar ‘huisregels’ waar iedereen zich aan dient te houden en waar geen discussie over mogelijk is. Deze zijn:

 

  • Te laat? Volgende dag melden om 8.00 uur.
  • Pauzeren doe je in de hal; eten en drinken alleen daar.
  • Alles wat je niet in de les nodig hebt, blijft in je tas.
  • Gooi afval in de daarvoor bestemde bakken. Ligt er rommel binnen handbereik, dan is dat jouw rommel. Die ruim je dan op.

 

Wat zijn de rechten en plichten van leerlingen?

 

Deze staan beschreven in het leerlingenstatuut. Dit statuut is te vinden op de schoolsite onder leerlingen.

 

 

Is er sprake van huiswerk en hoeveel?

 

Huiswerk is nodig om je de leerstof eigen te maken. We gaan ervan uit dat iedere leerling huiswerk naar behoren maakt. Docenten zorgen ervoor dat opgegeven huiswerk nuttig is en komen er op terug  in de lessen.

De hoeveelheid huiswerk verschilt per niveau en leerjaar.

Over het algemeen heeft een leerling op het havo/vwo meer huiswerk dan op het vmbo; zeker in de bovenbouw. De docenten dienen ervoor te zorgen dat de belasting redelijk is. De eerste dag na een schoolvakantie en 6 december zijn huiswerkvrij.

 

In de onderbouw moet een leerling rekening houden met ongeveer een  1 a 1,5 uur huiswerk per dag. In de bovenbouw met ca. 2 uur per dag

 

Is het mogelijk dat leerlingen bijles krijgen?

 

Op De Thij verzorgen ouderejaars tegen een geringe vergoeding bijlessen voor jongerejaars via Voor en Door Leerlingen (VDL). De bijlessen vinden plaats in kleine groepjes op school aansluitend op de lesdag.

Nadere informatie vindt u op: www.studiebegeleidingvdl.com. De link is ook te vinden op de homepage van De Thij.

 

Marque huiswerkbegeleiding verzorgt huiswerkbegeleiding en bijlessen op alle TCC locaties. Leerlingen kunnen hier direct na schooltijd terecht.

Nadere informatie vindt u op: www.marquehuiswerkbegeleiding.nl.

 

Wat is de rol van de mentor?

 

Als u vragen hebt, informatie met school wilt delen of zorgen over uw kind, dan kunt u altijd contact opnemen met de mentor. Mentoren maken veelal aan het begin van een schooljaar afspraken met u over hoe u de mentor van uw kind het beste kunt bereiken.

De mentor houdt de leerresultaten van mentorleerlingen in de gaten alsmede het welbevinden van leerlingen en onderhoudt daarover het contact met de ouders. Mochten er specifieke problemen zijn dan kan de mentor, in overleg met u, deskundigen van ons begeleidingsteam inschakelen.

 

Tijdens informatie avonden en ouderavonden hebt u de gelegenheid op school met de mentor te spreken. In de agenda ’15-’16 op onze site staat wanneer deze momenten zijn.

 

Wie is het eerste aanspreekpunt?

 

De mentor is te alle tijde het eerste aanspreekpunt, voor zowel de leerling als de ouder(s)/verzorger(s).

 

Krijgt mijn kind elk jaar een andere mentor?

 

Mentoren gaan niet altijd mee met een klas, een kind kan dus ieder jaar een andere mentor hebben.  Bij wisselingen wordt altijd gezorgd voor een goede en zorgvuldige overdracht aan de nieuwe mentor.

 

Blijven de klassen in de onderbouw bij elkaar?

 

Nee, onder invloed van bijv. leerlingen die de gymnasium route kiezen of leerlingen die in 2vwo geplaatst worden en o.i.v. op- en afstroom kunnen klassen in de onderbouw qua samenstelling aan veranderingen onderhevig zijn.

 

Kennen jullie iPad-klassen?

 

Alle leerlingen in leerjaar 1 en 2 hebben een eigen iPad. Dit geldt ook voor de leerlingen in 4 en 5 vwo. De iPad is op De Thij een hulpmiddel en vervangt niet volledig het gebruik van (werk-)boeken.

 

Hoe lang duren de lessen?

 

De lessen duren 50 minuten.

 

Wat doet De Thij aan dyslexie, dyscalculie en andere problematieken?

 

De Thij hanteert een protocol voor dyslexie en dyscalculie dat u kunt vinden op onze website.

We hebben een dyslexiecoach, mw. Tiehuis, die de leerlingen helpt om met dyslexie om te gaan. Voor vragen over dyslexie of dyscalculie kunt u te bij haar terecht. Aarzelt u niet contact met haar op te nemen als u vragen heeft rondom deze materie.

 

Vinden er ook buitenschoolse activiteiten plaats?

 

Onze school biedt in verschillende leerlagen een aantal buitenschoolse activiteiten aan. De activiteiten zijn veelal ondersteunend aan het lesprogramma. Leerlingen krijgen de gelegenheid om buiten de muren van school kennis en ervaring op te doen door bijv. dagexcursies, veldwerk, masterclasses of buitenlandreizen.  Deze activiteiten worden gefinancierd vanuit de ouderbijdragen.

 

Lopen de leerlingen Maatschappelijke stage op De Thij?

 

Op TCC is Maatschappelijke stage (MaS)onderdeel van het onderwijsprogramma. Een maatschappelijke stage bestaat uit vrijwilligerswerk voor een non-profitorganisatie (denk aan een zorginstelling of vrijwilligersorganisatie) of een maatschappelijk project van een bedrijf waar géén sprake is van een winstoogmerk.

Een school mag maximaal 30 uur maatschappelijke stage per leerling meetellen als onderwijstijd. Dit mag verspreid zijn over verschillende schooljaren. Op onze school verrichten 2e klassers 20 uur Maatschappelijke stage en in de 4e klas krijgt de Maatschappelijke stage een vervolg van in ieder geval 10 uur.

 

Hoe kan ik als ouder de resultaten van mijn kind volgen?

 

U hebt via SOM-today-ouderportaal direct toegang tot de cijfers van uw kind. Daarvoor hebt u een gebruikersnaam en een wachtwoord nodig.

Wij adviseren u om regelmatig naar de resultaten van uw kind te kijken en om kennis te nemen van onze overgangsnormen (zie schoolsite).

Hebt u vragen hebben over de resultaten van uw kind, neem dan contact op met de mentor. In overleg met hem/haar kunt u eventueel contact opnemen met de één van de vakdocenten.

 

Wat gebeurt er bij lesuitval?

 

In de onderbouw vangen we lesuitval deels op met zgn ‘stipuren’, d.w.z. een andere, beschikbare docent of onderwijsassistent gaat met de klas aan het werk.

 

Het kan gebeuren dat een klas onevenredig veel lesuitval heeft, bv. vanwege ziekte van meer dan één docent. Het is moeilijk dat voor 100% op te vangen.

U kunt er van uit gaan dat de school er alles aan doet om voor dit soort situaties een oplossing te zoeken. Dat is veelal maatwerk waarover ouders geïnformeerd worden.

 

In de bovenbouw gaan we er van uit dat een leerling altijd zelfstandig aan het werk kan. Dit kan in onze studieruimte of op een andere plek in school.

 

Wat doe ik als mijn kind ziek is of als ik een keer verlof wil aanvragen voor mijn kind?

 

We verwachten dat ouders hun kind afmelden als het ziek is of anderszins is verhinderd. Dat doet u bij ziekte voor 8.30 uur ’s morgens op het centrale telefoonnummer van onze school: 0541-572 780.

Leerlingen van 18 jaar en ouder mogen zichzelf afmelden.

 

Over verlof en verzuim vindt u op onze schoolsite belangrijke informatie onder ouders/bezoekers-verlof en verzuim

 

 

Wat doet de school bij diefstal of vernieling van eigendommen?

 

We eisen van al onze leerlingen en collega’s respect voor elkaar en elkaars eigendommen. Stelen en moedwillig vernielen zijn dan ook in onze ogen zware vergrijpen. Gebeurt dat toch, dan raden we ouders altijd aan aangifte te doen bij de politie. Ook de school zal dat doen als het haar eigendommen betreft. Tevens zal de school dan de kosten verhalen op de dader of zijn ouders.

 

 

Wat houdt de vrijwillige ouderbijdrage in?

 

Onze school krijgt van het ministerie geen geld voor extra activiteiten en voorzieningen die buiten het gewone lesprogramma vallen, maar die we wel voor de school, het onderwijs en de leerlingen belangrijk vinden. Om activiteiten en voorzieningen toch te kunnen aanbieden, vraagt de school aan ouders/verzorgers een vrijwillige bijdrage. In de schoolgids (zie site) staat een overzicht van de gevraagde ouderbijdrage. U krijgt in het najaar bericht over de inning.

 

 

Wat is het strafwerk- en sanctiebeleid van de school?

 

Straf dient in redelijke verhouding staan tot hetgeen misdaan is. Bij kleine misdragingen kan een straf bestaan uit: een berisping, het maken van strafwerk, nablijven, eerder op school komen, extra corvee doen.

 

Wat we ernstig vinden is dat een leerling zondigt tegen de grondregels van TCC De Thij. Deze regels zijn:

 

  • Je toont respect voor elkaar en elkaars eigendommen;
  • Je gebruikt je gezonde verstand.

 

 

In dat geval vatten we dat op als een zwaar vergrijp en nemen we altijd contact op met ouders. Dat geldt ook voor het herhaaldelijk willens en weten overtreden van regels of het niet nakomen van afspraken. Dat getuigt in onze ogen niet van het gebruiken van je gezonde verstand.

Informatie over hoe wij omgaan met straf is te vinden in de bijlage bij het leerlingenstatuut dat te vinden is op de schoolsite onder leerlingen.

 

 

Wat doe ik als ik een klacht heb?

 

Het kan voorkomen dat u een klacht hebt over de school. Ook wij maken fouten. Het is de kunst om zoveel mogelijk die fouten bij tijds te herstellen. Dat is vaak beter dan in een officiële klachtenprocedure te belanden. Ons beleid inzake klachten is hierop gericht:

Hebt u een klacht over de school, neem dan in eerste instantie telefonisch contact op met de mentor. Deze zal één en ander voor u uitzoeken en belt u binnen een week terug. Als de school een fout gemaakt heeft, zal de mentor deze met u bespreken. Mocht hij/zij vinden dat dat moeilijk te beoordelen valt, dan verwijst hij/zij u door naar de coördinator van de afdeling. Mocht de coördinator het probleem ook niet kunnen oplossen, dan verwijst hij/zij u door naar de adjunct van de afdeling. Deze nodigt beide partijen uit voor een gesprek en neemt een beslissing inzake de klacht.

Nu kan het zijn dat u het ook met de beslissing van de adjunct niet eens bent. Dan kunt u een gesprek aanvragen met de locatiedirecteur. Hij zal de afhandeling van de klacht beoordelen en schriftelijk zijn beslissing aan u mededelen.

Daarna rest er nog een formele procedure: u beslist dat uw klacht een ‘officiële klacht’ wordt. Hiervoor verwijzen we u naar de klachtenregeling van de Stichting Carmel College.

 

 

 

Schoolleiding De Thij, augustus 2015

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.