Beleid m.b.t. topsport op TCC de Thij

 

TCC de Thij heeft in haar visie op onderwijs aandacht voor talentmaximalisatie. Hieronder verstaan we dat de Thij zich inzet om leerlingen die hier onderwijs volgen zo goed mogelijk in staat te stellen hun talenten, ongeacht op welk gebied, optimaal te ontplooien. Dit alles wel binnen de kaders van de school als een reguliere school voor voortgezet onderwijs.


Dat betekent dat topsporters geen recht kunnen doen gelden op vast omschreven faciliteiten, maar dat de school in overleg met leerling, ouders en vereniging probeert te komen tot een regeling waarbinnen de leerling zowel het reguliere programma zo optimaal mogelijk volgt als ook zo optimaal mogelijk in staat gesteld wordt de topsport te beoefenen.


Het gaat dan om aanpassingen in het individuele rooster van een leerling om te kunnen deelnemen aan trainingen en/of wedstrijden of toernooien. Daarbij kan slechts in zeer beperkte mate vrijaf gegeven worden. TCC de Thij is als reguliere school voor v.o. gebonden aan de eis voldoende begeleide onderwijstijd te geven.


In het geval van een verzoek om topsportfaciliteiten gaan we steeds uit van het principe dat een topsportende leerling min of meer hetzelfde aantal uren maakt en hetzelfde programma volgt als zijn/haar klasgenoten. We hanteren dus de volgende uitgangspunten:

 

  1. De leerling voldoet aan de door de overheid vastgestelde uren norm voor begeleide onderwijstijd.
  2. De leerling volgt het volledige onderwijsprogramma.

 

In de praktijk betekent dit dat bepaalde lessen of onderwijsactiviteiten op een ander tijdstip onder begeleiding voor een dergelijke leerling binnen de school ingepland worden of dat de leerling zelfstandig een dergelijke onderwijsactiviteit kan vormgeven.


Op de Thij staan we niet toe dat een leerling gedurende een half- of heel schooljaar structureel een deel van het onderwijsprogramma mist. Dat wil zeggen dat we een verzoek om een vaste dag of vast dagdeel vrijaf niet zullen honoreren. Volledige vrijstelling voor één of meerdere vakken is evenmin mogelijk. In Nederland zijn een aantal LOOT scholen die topsporters dergelijke faciliteiten wel kunnen bieden.


Wat verstaat TCC de Thij onder topsport?
Op TCC de Thij spreken we van topsport als een leerling in zijn/haar leeftijdscategorie op hoog niveau presteert in een bepaalde sport. Afhankelijk van de sport gaat het dan om deelname aan selectietrainingen en/of uitkomen voor vertegenwoordigende teams op regionaal, nationaal of internationaal niveau. Het is aan de topsportcoördinator van TCC de Thij in overleg met de schoolleiding te bepalen of er in een bepaald geval van topsport kan worden gesproken.

 

Beschrijving van de procedure voor een topsportregeling:

 

  • Ouders dienen een schriftelijk verzoek voor een topsportregeling in bij de adjunct-directeur van de afdeling waar hun kind onderwijs volgt. In dit verzoek staat beschreven om welke sport het gaat, op welk niveau het kind presteert, hoeveel tijd daarmee gemoeid gaat en welke faciliteiten zij van school vragen. De vraag om voor een dergelijke regeling in aanmerking te komen, ligt dus bij ouders.
  • Indien een dergelijk verzoek binnenkomt, wordt door de betreffende adjunct-directeur de topsportcoördinator van de school benaderd met de vraag te onderzoeken of er in dit geval sprake is van topsport volgens de richtlijnen van de Thij.
  • Bij een positief advies is het aan de adjunct-directeur van de afdeling of er in dit specifieke geval ook een regeling voor de leerling gemaakt gaat worden. Dit hangt in hoge mate af van de inschatting van de adjunct-directeur over de mate waarin een regeling gevolgen heeft voor de te verwachten prestaties van de leerling op school.
  • Indien de adjunct-directeur besluit dat er een regeling voor de betreffende leerling ontworpen kan worden, zal de adjunct-directeur de topsportcoördinator vragen een voorstel voor een dergelijke regeling bij hem/haar in te dienen. De topsportcoördinator zal hiervoor in overleg gaan met de mentor, ouders, leerling, vakdocenten, afdelingscoördinator en sportvereniging en/of sportbond.
  • De adjunct-directeur van de afdeling beslist over de inhoud van de regeling die getroffen wordt met de betreffende leerling. Tevens beslist de adjunct-directeur over de duur en de evaluatiemomenten van deze regeling.
  • De topsportcoördinator houdt een dossier bij van leerlingen die in aanmerking komen voor een topsportregeling. Dit dossier is tevens toegankelijk voor de mentor, de coördinator en de adjunct-directeur van de leerling. Zij allen verantwoordelijk voor het up-to-date houden van het topsportdossier van de leerling. De topsportcoördinator voert regie over de dossiervorming. De dossiers zijn toegankelijk via S.O.M.
  • De topsportcoördinator legt verantwoording af aan één van de adjunct directeuren. De verantwoordelijk adjunct-directeur heeft toegang tot alle topsportdossiers.

  • De topsportcoördinator heeft gedurende het schooljaar op ten minste twee momenten een overleg met de leerling waarin de gang van zaken omtrent de regeling aan de orde komen. Indien nodig initieert de topsportcoördinator actie richting betrokkenen. Verslag van de periodieke gesprekken en van alle te nemen acties, wordt in het (topsport)dossier van de leerling opgenomen.

 

Klik hier voor informatie over onze huidige topsporters

 

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.