Welke leerweg na klas 2HV-V-VE?

 

Tijdens de eerste informatieavond  aan het begin van het schooljaar  informeren de mentoren ouders met kinderen in de 2e klas havo/vwo/vwo+/gymnasium over het proces van advisering bij de overgang van klas 2 naar klas 3. Een belangrijk proces, omdat bepaald wordt met welke vervolgstap uw kind zijn/haar schoolcarrière (*) het beste kan voortzetten in leerjaar 3.

 

 In leerjaar 2 verschuift het accent van wie ben ik (leerjaar 1) naar wat kan ik en wat wil ik. De begeleiding van de mentor richt zich op dit bewustwordingsproces bij leerlingen. Het is behulpzaam om thuis regelmatig van gedachten te wisselen over waar uw zoon/dochter zich op richt in leerjaar 2. Hoe duidelijker dit voor uw kind is hoe gerichter uw kind kan werken aan het behalen van de bijbehorende resultaten en hoe gerichter wij uw kind daarbij kunnen ondersteunen.

 

 De TCC overgangsnormen op onze school vormen het kader.

 

 (*) onderwijsstromen waar leerlingen hun schoolcarrière in voort kunnen zetten binnen TCC zijn: havo, atheneum, vwo+, gymnasium, vmbo.

 

 

 

Tijdpad voorlopig en definitief schooladvies

 

December 2016, 1e rapport: bij het 1e rapport wordt een zogenaamd voorlopig schooladvies gegeven. Het voorlopige advies geeft aan  met welke vervolgstap uw kind zijn/haar schoolcarrière het beste kan voortzetten in leerjaar 3. Dit voorlopige advies wordt bepaald door de docentenvergadering en gebaseerd op de adviezen die per vak gegeven zijn door de docenten. Tijdens de ouderavond is het voorlopige schooladvies een belangrijk onderwerp van gesprek, omdat het essentieel is dat uw kind en u zich herkennen in het advies.

 

Februari 2017: in de maand februari wordt een informatiebijeenkomst over de verschillende onderwijsstromen op TCC en bijbehorende leerlingprofielen (wat is het profiel van een havo of vwo leerling?) georganiseerd voor ouders (incl. TCC locatie Denekamp) met kinderen in klas 2HV. Deze avond is bedoeld om uw beeld te scherpen over wat de verschillende leerwegen inhouden en welke vaardigheden en capaciteiten deze vragen van leerlingen.

 

April 2017, 2e rapport: bij het 2e rapport wordt een definitief schooladvies gegeven. Ons uitgangspunt is dat een leerling in de HV zonder Latijn doorstroomt naar havo of atheneum.

Een leerling met Latijn stroomt logischerwijs door naar het gymnasium (incl. Grieks en Latijn).

Een leerling uit de E gaat verder in vwo extra, dit kan de atheneum of de gymnasium versie zijn. Tijdens de rapportenvergadering in april 2017 worden de leerprestaties en leerhouding van alle leerlingen besproken en afgezet tegen de TCC overgangsnormen. De vakdocenten bepalen op basis van die informatie in samenspraak met de mentor een definitief schooladvies.

Voor sommige leerlingen geldt dat voortzetting in dezelfde stroom als waar ze in klas 1 en 2 in gezeten hebben niet haalbaar is. Voor hen is een passende weg voor een optimale ontwikkeling bijvoorbeeld het vmbo.

 

Wij zullen u voorafgaand aan de ouderavond n.a.v. rapport 2 vragen ons te laten weten of u en uw zoon/dochter instemmen met doorstroom van uw kind conform ons definitieve advies. Zonodig laat u ons onderbouwd weten waarom u en uw zoon/dochter een andere schoolkeuze voor ogen hebben. De mentoren gaan vervolgens op de ouderavond met u in gesprek over het definitieve schooladvies.

 

Juni/Juli 2017: Het eindrapport van uw kind, dat besproken wordt op de laatste rapportenvergadering voor de zomervakantie, is uiteindelijk doorslaggevend voor waar uw zoon/dochter zijn/haar leerloopbaan voortzet.

 

 Voor vragen over de advisering kunnen u en uw kind terecht bij de mentor.

 

 

Het is belangrijk dat u en uw zoon/dochter kennis hebben genomen van de geldende overgangsnormen.

 

 

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.