Rekenen

 

 

 

In september 2010 heeft de overheid besloten dat taal

en rekenen in het onderwijs centraal moeten staan. In

een regeerakkoord werden deze vakken bestempeld als

kernvakken van het onderwijs.

Wat leerlingen moeten kennen en kunnen op een

bepaald moment in hun schoolloopbaan

is vastgelegd in referentieniveaus.

 

Aan het eind van de basisschool                  

moeten leerlingen voldoen aan

referentieniveau 1F, eind VMBO is dat

2F en eind HAVO / VWO 3F.

 

 

Sinds dit besluit wordt er op scholen veel aandacht

besteed aan rekenen. Leerlingen moeten voorbereid

worden op de rekentoets die ze aan het eind van hun

opleiding moeten afleggen.

 

 

Ook op het Thijcollege is rekenen een onderdeel van de algehele schoolontwikkeling. Wat daarbij

ook van groot belang is, is dat het halen van de rekentoets niet alleen het doel is, maar ook het verbeteren van de rekenvaardigheid. Daar hebben leerlingen ook bij andere vakken profijt van.

Het rekenonderwijs is gekoppeld aan de wiskundelessen. In de meeste leerjaren, door uitbreiding van het aantal wiskundelessen per week.

In VMBO 1 en 2 wordt 1 uur rekenen per week gegeven.

In HV 1 is het vak rekenen onderdeel van het vak wiskunde, in HV 2 wordt per week een half lesuur specifiek aan rekenen besteed.

In HAVO 3 wordt halverwege het schooljaar middels een lessencyclus het onderdeel rekenen opgevoerd bij de vakken wiskunde, economie, natuur- en scheikunde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze lessen worden gevolgd door een schooltoets om

zwakke rekenaars in beeld te krijgen.

Dit krijgt zijn vervolg in 4HAVO middels rekenlessen in

de eerste weken en het programma Studyflow

in de volgende periode.

In de bovenbouw (m.n. VWO) wordt verwacht dat

leerlingen het rekenen op niveau houden door zelf te oefenen.

 

 

Leerlingen zijn in de gelegenheid om vanaf

het voorexamenjaar de rekentoets te maken

en hebben daarvoor meerdere kansen. Hoe de

rekentoets meetelt is op dit moment (januari 2016)

nog punt van discussie. Maar uiteindelijk is het de

bedoeling van de overheid om de uitslag van de

rekentoets mee te laten tellen in de zak-/slaagregeling.

Op dit moment is dat alleen nog maar het geval bij het VWO.

 

Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) heeft een informatief filmpje gemaakt

over de totstandkoming van de rekentoets.

 

 

 

In het pdf bestand vind je een  flyer die speciaal bedoeld voor leerlingen van de bovenbouw HAVO-VWO. Er wordt geschetst welke regels er voor het schooljaar 15-16 gelden betreffende de rekentoets in het voortgezet onderwijs.

 

flyer Rekentoets 2015-2016-leerlingen_vo_DEF.pdf

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.