Overstappen van 5 HAVO naar 5 VWO

Aan leerlingen, die overstappen van 5 HAVO naar 5 VWO worden toelatingseisen gesteld met betrekking tot:

 1. het behaalde HAVO-diploma;
 2. de behaalde resultaten in 4 en 5 HAVO en/of advisering vanuit de school;
 3. het gevolgde profiel en de gekozen vakken op de HAVO in relatie met de profielkeuze binnen het VWO.

Ad 1: Een HAVO-leerling is toelaatbaar tot 5 VWO als hij een HAVO-diploma heeft behaald.


Ad 2:
Als het gemiddelde van de eindcijfers van alle gevolgde vakken op de HAVO een 7,0 of hoger is, dan is de leerling zonder meer toelaatbaar tot 5 VWO. Is dit gemiddelde lager is dan 7,0, dan is de leerling alleen toelaatbaar tot 5 VWO als het advies met betrekking tot de overstap van 5 HAVO naar 5 VWO positief is. Het advies dat wordt uitgebracht is het gevolg van het afstemmingsoverleg tussen de decaan HAVO en de decaan VWO van de betrokken locatie(s). Het wordt uitgebracht aan de adjunct-directeur(en) van de ontvangende Vwo-locatie en is gebaseerd op:

 1. het oordeel van de huidige HAVO-leraren met betrekking tot de overstap 5 HAVO – 5 VWO op grond van cijfers en door de leerling verworven competenties;
 2. de resultaten van het intakegesprek dat het decanaat van de beoogde VWO-afdeling voert met de leerling die wil overstappen.

Uitgangspunt bij advisering is dat de leerling capabel is om in twee jaren het Vwo-diploma te halen, dus: de leerling weet eventuele achterstanden in te lopen, kan zich de manier van werken op de VWO eigen maken en is in staat het gekozen Vwo-programma met een diploma af te sluiten in die twee jaren.

Na toelating heeft de leerling dezelfde verblijfsduurrechten als een leerling die zonder doubleren doorstroomt vanuit 4 VWO.

Een leerling is niet toelaatbaar tot 5 VWO als het gemiddelde van de eindcijfers van de gevolgde vakken op de HAVO een 6,0 of lager is.

Ad 3: Een leerling die op 5 VWO kiest voor het profiel waarin hij/zij een HAVO-diploma heeft behaald, is toelaatbaar. Een leerling is slechts toelaatbaar tot het profiel CM op VWO als op de HAVO Wiskunde A of B is gevolgd. Een leerling die op 5 VWO kiest voor een ander profiel dan op de HAVO, is alleen toelaatbaar als het advies met betrekking tot de overstap van 5 HAVO naar 5 VWO positief is. M.b.t. dat advies geldt hetzelfde als het onder Ad 2 gestelde.

Op het VWO dient, naast de vakken die een leerling op de HAVO volgde, een achtste vak gevolgd te worden. Mogelijke achterstanden voor dat achtste vak wordt een leerling verwacht zelfstandig weg te werken. In het intakegesprek zal naar de invulling hiervan specifiek gevraagd worden.

Procedure en tijdpad
De decaan van de afleverende afdeling is regievoerder en coördinator van de procedure:

 1. Een 5 HAVO-leerling die wil doorstromen naar 5 VWO meldt zich schriftelijk aan bij de HAVO-decaan via een aanmeldingsformulier, bij voorkeur na de tweede schoolexamenperiode in januari. Op dat formulier geeft de leerling aan:
  • of de overstap naar 5 VWO eerste of tweede keuze is;
  • welk profiel de leerling op het VWO wenst te volgen;
  • welk(e) vak(ken) de leerling overweegt te volgen in de vrije ruimte;
  • welke motivatie aan de overstap 5 HAVO – 5 VWO ten grondslag ligt.
 2. De betrokken vakdocenten geven, desgevraagd door de Havo-decaan, in februari aan welk perspectief de leerling voor hun vak heeft op 5 en 6 VWO en of er stof (zo ja, welke?) voor hun vak ingehaald dient te worden.
 3. Vóór de bespreking van de schoolexamenresultaten in maart of april laat de leerling aan de HAVO-decaan weten of de leerling het verzoek tot overstap naar 5 VWO handhaaft en welk(e) vak(ken) de leerling in de vrije ruimte wenst te volgen. In die bespreking geven van de huidige HAVO-leraren hun oordeel met betrekking tot de overstap 5 HAVO – 5 VWO op grond van cijfers en door de leerling verworven competenties.
 4. In april nodigt de decaan van de beoogde Vwo-afdeling de leerling uit voor een intakegesprek.
 5. Na afloop van het intakegesprek voeren de decaan van afleverende Havo-afdeling en de decaan van de beoogde Vwo-afdeling in april afstemmingsoverleg en brengen zij advies uit aan:
 6. de leerling die wil overstappen;
 7. de ouders van de leerling die wil overstappen;
 8. de adjunct-directeur van de beoogde Vwo-afdeling.

 

Voor leerlingen die zich na januari of zelfs na april aanmelden voor de overstap 5 HAVO – 5 VWO wordt zoveel mogelijk dezelfde procedure gevolgd, als het ware ‘met terugwerkende kracht’.

Toelating: De adjunct-directeur(en) van de bovenbouw van de ontvangende VWO-locatie beslist (beslissen) over de toelating tot 5 VWO, liefst voordat de leerling aan het CE HAVO begint. Daarbij wordt het advies uit het afstemmingsoverleg van de decanen van de afleverende en ontvangende locatie(s) betrokken. Bij de toelating stelt (stellen) de adjunct-directeur(en) ook de vrijstellingen en de instroomcijfers - zie onder - van een leerling vast.

Vrijstellingen: Voor de volgende vakken in 4, 5 en 6 VWO wordt een leerling die overstapt van 5 HAVO vrijstelling verleend: Ckv, levensbeschouwing, maatschappijleer en 40 sbu Lob1. Voor deze vakken wordt de kwalificatie ‘voldoende’ (eindcijfer 6) verleend. Een hoger cijfer kan verkregen worden door aan één of meer schoolexamens deel te nemen.

Instroomcijfers: Voor alle vakken die in 4 VWO één of meerdere schoolexamens hebben afgenomen en volgens PTA ook in 5 en/of 6 VWO schoolexamens afnemen, wordt voor een overstappende 5 Havoleerling een instroomcijfer vastgesteld. Door het vaststellen van dit instroomcijfer kan de verplichting vervallen om leerstofonderdelen uit 4 VWO in te halen. Instroomcijfers kunnen op drie manieren worden vastgesteld:

 1. Het instroomcijfer voor een vak is gelijk aan het SE-eindcijfer voor dat vak op de HAVO;
 2. Het instroomcijfer is een (gewogen) gemiddelde van het SE-eindcijfer HAVO en een beoordeling van nader omschreven inhaalwerk;
 3. Het instroomcijfer is een (gewogen) gemiddelde van het SE-eindcijfer HAVO en SE-werk van 4 VWO dat dient te worden ingehaald.

Bezwaarprocedure: Tegen het besluit van de adjunct-directeur(en) kan bezwaar worden gemaakt. Dat bezwaar wordt binnen 14 dagen, na bekend worden van het toelatingsbesluit, schriftelijk gericht aan de bezwaarschriftencommissie TCC. Deze commissie bestaat uit:

 1. de bij de overstap betrokken adjunct-directeuren van de locatie(s);
 2. de decanenvan de betreffende locatie(s);
 3. een vertegenwoordiger van het bestuur van de Oudervereniging van de ontvangende locatie.

Beroepsprocedure: Tegen het besluit, dat de bezwaarschriftencommissie neemt, is beroep mogelijk. Dat beroep kent twee stappen:

Stap 1:
Schriftelijk binnen een week na bekend worden van de uitspraak van de bezwaarschriftencommissie TCC bij een bij de overstap betrokken locatiedirecteur; de locatiedirecteur(en) zal (zullen) het besluit nogmaals inhoudelijk toetsen.

Stap 2:

Daarna schriftelijk binnen twee weken na bekend worden van de reactie van de locatiedirecteur(en) bij de klachtencommissie van de Stichting Carmelcollege; deze commissie zal de gevolgde procedure toetsen.

 

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.