Veel gestelde vragen rond het drugsonderzoek op het Twents Carmel College

 

Veel gestelde vragen rond het drugsonderzoek op het Twents Carmel College d.d. 06-12-2016

 

1. Wat is de aanleiding voor een drugsonderzoek van dergelijke omvang?

Rondom een school voor voortgezet onderwijs zijn bijna altijd, in meer of mindere mate, geruchten van drugsgebruik. Het Twents Carmel College wil een veilige school zijn en tolereert het gebruik van, het in bezit hebben van en of het handelen in drugs niet! Met deze preventieve actie maken wij dit duidelijk. De Driehoek heeft ingestemd met deze actie en het Openbaar Ministerie heeft toestemming verleend.

 
2. Mag een drugscontrole als deze zo maar uitgevoerd worden?
Antwoord: Nee,  een dergelijke actie vereist toestemming. De school kan om een onderzoek verzoeken, maar heeft vervolgens toestemming nodig van de zogenaamde driehoek: overleg tussen gemeentes, politie en Openbaar Ministerie.
 
3. Waarom heeft de school verzocht om een drugscontrole?
Bij iedere locatie komen er op tijd en plaats signalen binnen dat er sprake is van drugsgebruik, -bezit of zelfs handel in drugs. Gebruik en of bezit van en handel in drugs leidt tot onveilige situaties. Dat kunnen en willen wij als school niet tolereren.
 
4. Waarom wordt een aantal klassen onderzocht en niet de totale school?   
Een dergelijke actie vraagt enorm veel inzet van school en politie. Vandaar dat er gekozen is voor een selectieve inzet. Het is een preventieve actie omdat we een veilige school zijn en dat ook willen blijven. 
 
5. Hoe treedt de school op tegen leerlingen die betrapt zijn met drugs?

Op iedere locatie is het gebruik, het bezit en handelen in drugs verboden. Een leerling die toch betrapt wordt met drugs, wordt in ieder geval een dag geschorst. Deze schorsing is weliswaar een eerste stap in verwijdering, maar het Twents Carmel College geeft haar leerlingen altijd een tweede kans.

 
6. Is alle drugsbezit verboden? Of is kleine hoeveelheid voor eigen gebruik wel toegestaan?

Op school is alle drugsbezit verboden. Het in bezit van drugs zal dan ook leiden tot een sanctie. Ook volgens de opiumwet is drugsgebruik en drugsbezit onder de 18 jaar verboden. Het gedoogbeleid is alleen van toepassing voor 18-plussers. (zie hiervoor ook de website: www.vraaghetdepolitie.nl). Met de politie is afgesproken dat iedere leerling waarbij drugs wordt aangetroffen voor nader verhoor overgebracht wordt naar het bureau. Op basis van bevindingen, zal in overleg met de officier van justitie, een vervolg worden bepaald. 

 
7. Wat zijn sancties als er drugs wordt aangetroffen?
De straf vanuit school is minimaal een dag schorsing, zie ook vraag 5. Wat de sanctie van de politie is, wordt door het Openbaar Ministerie bepaald na het verhoor. Zie hiervoor ook de website: vraaghetdepolitie.nl.

 

8. Wordt er, indien er drugs aangetroffen wordt bij een leerling, contact opgenomen met de ouder(s)/ verzorger(s)?

Als een leerling zichzelf meldt, of als een leerling wordt geselecteerd door de speurhond, dan wordt de leerling in een aparte ruimte binnen de school gevraagd om uit te leggen hoe het kan dat de hond hem/haar selecteert. Na dit verhoor en eventuele fouillering op kleding worden de ouder(s)/verzorger(s) telefonisch geïnformeerd door iemand van de schoolleiding.

 
9. Als er bij een geselecteerde leerling geen drugs worden aangetroffen, wat zijn dan de vervolgstappen?

Nadat de ouder(s)/verzorger(s) telefonisch door de schoolleiding geïnformeerd zijn over de selectie en het feit dat er niets is aangetroffen, wordt de leerling door een agent terug begeleid naar het lokaal en zijn klas. De agent informeert de klas dat er niets is aangetroffen bij de leerling en geeft aan dat de leerling verder niet onder verdenking staat.

 
10. Als er drugs bij een leerling worden aangetroffen, wat zijn dan de eerste vervolgstappen?

Nadat de ouder(s)/verzorger(s) telefonisch door de schoolleiding geïnformeerd zijn over de selectie en het feit dat er drugs bij de leerling is aangetroffen, zal de jeugdagent met de ouder(s/verzorger(s) bespreken wat de vervolgstappen zijn. Deze leerlingen gaan niet direct terug naar het lokaal/de klas, maar zullen voor nader verhoor worden overgebracht naar het politiebureau.

 
11. Hoe waarborgt het Twents Carmel College de privacy van leerlingen tijdens de controle?

Tijdens de actie zal er streng op worden toegezien dat gebruik van mobiele telefoons. Er mogen geen foto’s en/of filmpjes worden gemaakt. Na het onderzoek met de speurhond en de eventuele selectie van een medeleerling wordt er met de klas gesproken. Aangegeven wordt dat drugsbezit eerst aangetoond dient te worden om schuldig te zijn. De klas wordt nadrukkelijk gevraagd om geen namen te verspreiden op de sociale media. Hierbij zal ook duidelijk gemaakt worden wat de impact kan zijn van een dergelijke boodschap voor de betrokken leerling.     

 
12. Waar kunnen ouder(s)/verzorger(s) terecht om hulp te vragen?

Indien ouder(s)/verzorger(s) ondersteuning wensen bij eventueel (problematisch) drugsgebruik van hun zoon/dochter dan kunnen zij contact leggen met Tactus. Tactus is een regionale hulpverleningsinstantie. Het telefoonnummer is 088 3822887. Via de mail kan contact gelegd worden met m.platenkamp@tactus.nl Voormeer info zie ook www.tactus.nl

 
13. Hoe kunnen ouder(s)/verzorger(s) verdere vragen stellen over het onderzoek?
In eerste instantie wijzen we ouders op deze lijst met veel gestelde vragen. Vragen die niet in de lijst voorkomen, stelt u via het centrale mailadres van het Twents Carmel College: info@twentscarmelcollege.nl  De vraag/vragen zullen zo spoedig mogelijk in deze lijst worden opgenomen.  Specifieke vragen over uw zoon/dochter stelt u aan de locatie waar uw zoon/dochter is ingeschreven.  
 
14. Hoe wordt een leerling, die overgebracht wordt naar het bureau voor verhoor, begeleid bij terugkeer op school/ in de klas?
 
Het moment van terugkeer in de klas zal voor deze leerlingen niet dezelfde dag zijn. Als de sanctie van de school, een dag schorsing, is uitgevoerd en een gesprek tussen leerling,  ouder(s)/verzorger(s) met de schoolleiding heeft plaatsgevonden, zal de leerling terug kunnen keren in de klas. Deze terugkeer zal begeleid worden door de schoolleiding of de coördinator van de afdeling.
 
15. Worden leerlingen, die een eerdere mogelijk negatieve ervaring hebben met de politie opgevangen? 
In de uitvoering van dit drugsonderzoek zijn onze leerlingbegeleiders betrokken. Zij observeren leerlingen tijdens de actie en nemen deel aan korte nabespreking zodra een klas gecontroleerd is door de drugshond. Mocht het noodzakelijk zijn, dan kan een leerling zowel door school als door de politie, individueel ondersteund worden.                

 

brief ouders drugsonderzoek.docx

 

flyer trimbos.pdf

 

 

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.