Bulletin 4

UIT DE DIRECTIERAAD

Verdeling gelden passen onderwijs

De werkgroep financiën, ressorterend onder de HOT, brengt op korte termijn een advies uit over de verdeling van de baten die worden ontvangen vanuit ons Samenwerkingsverband VO23.02. De noodzaak tot herziening van de verdeling komt vooral voort uit het feit dat de LWOO-gelden vanaf 2016-2017 niet meer aan geïndiceerde leerlingen zijn gekoppeld, maar via ‘Opting Out’ in één bedrag vanuit het Samenwerkingsverband worden toegekend. Zoals ook al eerder met de CMR gedeeld, wordt op hoofdlijnen voorgesteld de middelen vanuit het Samenwerkingsverband als volgt in te zetten:
1) Bekostiging TCC-Basisvoorzieningen (Commissie 10-14 NO-Twente, vertegenwoordiging in ACTL-commissie , TCC-overlegstructuur rond ondersteuning, inzet School maatschappelijk Werk)
2) Bekostiging huidige en nieuw vorm te geven TCC-Arrangementen (zoals de huidige onderbouw-unit op locatie Potskampstraat en de vorming van maatwerkklassen per 17/18 als opvolger van onze Reboundvoorzining op het Penta College)
3) Verdeling van de resterende gelden over álle leerlingen die niet in arrangementen zitten, met toekenning van een extra gewicht aan VMBO-leerlingen.

Na de mei-vakantie zal de directieraad zich over het definitieve advies buigen en een besluit nemen over de toekomstige verdeling van de gelden.

Stand van zaken Herstructurering ondersteunende processen TCC

Binnenkort wordt het concept plan van aanpak van de herstructurering van het OOP door Tiko Smetsers, ter instemming voorgelegd aan de directieraad en aan de HOOD's. Dit concept plan van aanpak is tot stand gekomen op basis van de informatie die de twee studiedagen en de spreekuren met OOP'ers heeft opgeleverd. Samen met Sandra Kronenberg (P&O adviseur van de Stichting Carmelcollege) en Rosalie Metgod (P&O medewerker TCC) is onderzocht of de voorgestelde functies passen in het bestaande ‘Functieboek OOP’.

 

Als Tiko het concept Plan van Aanpak klaar heeft wordt het plan voorgelegd aan de Directieraad en worden de OOP’ers via de HOOD’s geïnformeerd, zodat er opmerkingen en aanvullingen gegeven kunnen worden.

Op welke wijze deze inspraak georganiseerd wordt, wordt bij het beschikbaar stellen van het rapport kenbaar gemaakt.

 

Vervolgens wordt het rapport als een voorgenomen besluit door de directieraad ter instemming voorgelegd aan de CMR, dit zal op 29 mei 2017 plaatsvinden.

Ontwikkelingen ICT

Bijgaand de ontwikkelingen van de ICT (Hardware):


•De afgelopen maanden zijn er diverse mutaties in ons netwerk geweest. Recent er een verandering aangebracht in onze firewalls, waardoor de snelheid van ons netwerk TCC breed verhoogd is. Verder is er een server vervangen waardoor met name het inloggen sneller moet verlopen. We hebben deze ingrepen gedaan, hangende de migratie naar het nieuwe serverpark. We vinden het belang daar waar nodig te blijven investeren in ons netwerk.


•In de periode van de meivakantie zal er op drie locaties van TCC (Denekamp, Praktijkonderwijs en De Thij) een compleet nieuw WiFi netwerk aangelegd worden. Het WiFi netwerk van de Lyceumstraat wordt momenteel geoptimaliseerd.


•Een werkgroep buigt zich momenteel over het beleid t.a.v. devices voor leerlingen. Vragen daarbij zijn welk device voor welke leerling geschikt is om voor educatieve doeleinden te gebruiken en welk financieringssysteem daarbij past. We verwachten voor de zomer een besluit te nemen met als doel om de leerlingen van de groepen 8 schooljaar 17/18 en hun ouders tijdig te informeren over eventuele wijzigingen die dan in schooljaar 18/19 ingaan.


•Zoals wellicht is opgevallen dreigde de licentie voor het thuisgebruik van ESET Antivirus te vervallen, omdat het Twents Carmel College het belangrijk acht dat haar personeelsleden zich veilig voortbewegen in de digitale wereld heeft zij dan ook besloten deze licentie te verlengen tot 06-03-2020.

Maak je al gebruik van ESET Antivirus voor thuisgebruik?
De licentie zal automatisch verlengd worden, je computer heeft hier enkel verbinding met het internet voor nodig. Je hoeft hier verder geen handeling voor uit te voeren.

Wil je graag gebruik maken van ESET Antivirus voor thuisgebruik?

Om gebruik te maken van ESET Antivirus zal je de software moeten downloaden, installeren en activeren middels een korte handleiding. De handleiding vind je hier.

 

VERGADERING CMR

 

Tijdens de CMR-vergadering van 20 maart jl. zijn de volgende onderwerpen ter informatie besproken:

 • Voortgang Koers 2019
  • zie elders dit bulletin.
 • Voortgang project Herontwerp ondersteunende processen TCC
  • de CMR is geïnformeerd over de huidige stand van zaken omtrent de herstructurering van de ondersteunende processen; er zal binnenkort een plan van aanpak worden voorgelegd.
 • Voortgang samenwerking TCC en Attendiz Penta College Oldenzaal
  • op dit moment wordt onderzocht onder welke condities TCC een deel van de doelgroep van Penta vanaf komend schooljaar kan opvangen. Daarbij wordt ook bekeken òf en zo ja, welke personeelsleden mee over gaan en onder welke voorwaarden.
 • Pilot 2V en evaluatie vwo extra
 • Lente- en zomerschool
Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.