Bulletin 2

UIT DE DIRECTIERAAD

Meerjarenbegroting 2017-2021

Na de afronding van de begrotingen op de vijf locaties, de vestiging Praktijkonderwijs en TCC-Centraal kon eind oktober de optelsom op het niveau van de totale instelling gemaakt worden. Onze TCC-meerjarenbegroting laat een bescheiden plus zien voor 2017 in combinatie met een saldo over de eerste drie jaren dat eveneens net boven de nullijn ligt. In deze begroting zijn per saldo op instellingsniveau géén taakstellende bezuinigingen opgenomen, en is behoedzaam omgegaan met het opnemen van de baten voor Passend Onderwijs. Dit laatste in afwachting van nadere besluitvorming binnen ons Samenwerkingsverband 23.02 over de verdeling van middelen onder de in dat verband aanwezige scholen.
Zeer recent en na afsluiting van het formele begrotingsproces is van overheidswege bekend gemaakt dat de in de begroting opgenomen stijging van de pensioenpremie vanaf 2017 alsnog wordt geïndexeerd. Daarmee ontstaat een meerjarenbeeld dat over alle vijf begrotingsjaren 2017-2021  gemiddeld een kleine plus laat zien. Voor het jaar 2017 bedraagt deze plus ca. 1% van de totale baten en daarmee kan het TCC voldoen aan alle door het CvB voorafgaand aan het begrotingsproces opgelegde eisen. Datzelfde CvB heeft toegezegd dat als we dit exploitatieresultaat eind 2017 daadwerkelijk realiseren, een bedrag van dezelfde omvang vanaf 2018 kan worden ingezet voor ontwikkelingen op het TCC.

ICT

Ger Vennegoor is sinds augustus 2016 portefeuillehouder ‘leermiddelen en ICT’ voor het TCC. Hij werkt in deze portefeuille nauw samen met Marjan Weekhout en ook is er een extern adviseur betrokken: Lex van den Nieuwenhuizen (www.lexinfo.nl). Ook trekken we als TCC samen op met het Bonhoeffer College op het gebied van ICT.

Hieronder de actuele ontwikkelingen in vogelvlucht:

 

Infrastructuur
Op vrijdag 16 december jl. is er een oplossing gerealiseerd voor de TCC breed ervaren instabiliteit van onze internetperformance en netwerksnelheid via de WiFi verbindingen. Deze zgn. ‘workaround‘ had als doel onze verouderde firewalls uit te schakelen en deze te vervangen door tijdelijke, nieuwere en snellere exemplaren. We hopen en verwachten dat er nu een verbetering optreedt in de ervaren performance en dat we zo goed verder kunnen tot aan het moment in 2017 wanneer we aangesloten worden op het serverpark in Enschede. We verwachten dat dat voor of na de zomervakantie een feit zal zijn.

Op drie locaties van het TCC (Denekamp, Praktijkonderwijs en De Thij) wordt in 2017 geïnvesteerd in een nieuw WiFi netwerk. Voor Losser geldt dat dit meegenomen wordt in de bouwplannen, terwijl de Lyceumstraat in de zomer van 2016 een nieuw WiFi netwerk geïnstalleerd kreeg en de Potskampstraat al een jaar eerder. Een en ander betekent dat we eind 2017 op alle locaties beschikken over aan actueel en goed werkend WiFi netwerk. In combinatie met de migratie naar het serverpark moet dat tot een aanmerkelijk verbeterde performance leiden.

 

Devices
Een paar jaar geleden zijn we gestart met de invoer van iPads in de onderbouw (er zijn verschillen per locatie). Sinds dat moment zijn er diverse ontwikkelingen. Zo klinkt vanuit de bovenbouw havo/vwo de behoefte aan een ander device dan een iPad en ook zal u niet ontgaan zijn dat in de landelijke pers veel geschreven is over de kosten waarvoor ouders staan als ze naast de vrijwillige ouderbijdrage ook een device aanschaffen. Al met al voldoende reden om ons beleid t.a.v. de devices tegen het licht te houden. In januari start een onderzoek naar ons beleid t.a.v. devices. We maken daarbij onderscheid tussen de harde kant (fysieke eisen die je aan een device moet stellen en het bekostitingsmodel) en de zachte kant (stel dat we naar een situatie van ‘Bring Your Own Device’ (BYOD) zouden gaan). Welke consequenties zou dat dan hebben voor het gebruik van apps en andere educatieve software in de klas? Het onderzoek moet voor de zomervakantie van 2017 toto een advies aan de directieraad leiden die daarop een besluit neemt. Mocht het tot veranderingen leiden dan gaan deze in schooljaar 2018/2019 TCC breed in en dan kunnen deze tijdig met de leerlingen en ouders van groep 8 gecommuniceerd worden. Voor het komende schooljaar veranderen we niets.

 

Organisatiemodel ICT
Ongeveer een jaar geleden is er een flinke verandering in de organisatie geweest t.a.v. ICT. Destijds is een aantal ict-ers overgestapt naar ‘centraal’. Op dit moment bezien we het totale organisatiemodel voor TCC, Bonhoeffer in relatie tot datgene wat ‘centraal’ ons kan bieden. We werken en denken vanuit een ‘drielijnenmodel’, waarbij de eerste lijn op instellingsniveau georganiseerd wordt en de tweede en derde lijn in Hengelo gesitueerd zijn. Wordt vervolgd.

 

En verder

  • Ligt er geaccordeerd beleid voor ‘leren en ict’, daterend van 2014, dat we nog steeds als uitgangspunt nemen voor ons denken en handelen;

  • Concentreert ons ICT-platform zich nu vooral op de onderwijskundige zaken en opereren ze meer vanuit zelfsturing, een goede ontwikkeling;

  • Participeren we vanuit TCC in diverse landelijke platforms en platforms op stichtingsniveau (Somtoday, Sharepoint);

  • Zetten we vooralsnog in op de combinatie Somtoday/Sharepoint als ELO voor het TCC. Daarnaast is er ruime om met elkaar na te denken over de behoefte die we op dat gebied hebben of ontwikkelen. De behoefte van docenten is daarbij het uitgangspunt. Dit proces verloopt organisch.

VERGADERING CMR

 

Afronding BBL-traject

Het BBL traject werd ingesteld voor ontwikkeling van het onderwijsaanbod voor de B-stroom met groter accent op "praktisch" en praktijkgerichtheid. Er is gewerkt in verschillende DOT’s en een MOT. Astrid Pelgrom geeft een toelichting op hoe er afgelopen twee jaar gewerkt is in dit traject.

Herziening Ondersteuningsstructuur (HOT)
Het gedachtegoed van Passend Onderwijs heeft gevolgen voor de wijze waarop wij omgaan met leerlingen met een ondersteuningsbehoefte. De leden van de CMR zijn bijgepraat door Jan van de Wel over de stand van zaken:
- de opbrengst van de werkgroepen tot op heden en de stappen die de komende maanden gezet worden;
- verdere uitwerking door de werkgroepen;
- informeren beleidsmedewerkers en procesmanagers;
- communicatieplan t.b.v. medewerkers TCC en;
- aanbod via TCC-Academy.

Meerjarenbegroting 2017-2021
Corné Luijkx, stafdirecteur Financiën, geeft een toelichting op de meerjarenbegroting 2017-2021. Voor meer informatie zie elders dit bulletin.

Lente- en Zomerschool
De subsidieregeling voor de Lente- en Zomerscholen is opnieuw met een jaar verlengd. Dat betekent dat we ook in schooljaar 2016-2017 hiervan gebruik kunnen maken. Echter, bij de evaluatie van het schooljaar 2015 – 2016 kwam naar voren dat het rendement 50% is en gekeken zou moeten worden of een andere vorm van begeleiding betere resultaten oplevert. Hierbij werd gedacht aan een begeleiding gedurende het schooljaar.

Afronding BBL-traject

Het BBL traject werd ingesteld voor ontwikkeling van het onderwijsaanbod voor de B-stroom met groter accent op "praktisch" en praktijkgerichtheid. Er is gewerkt in verschillende DOT’s en een MOT. Het project heeft niet opgebracht wat we ervan verwacht hadden. De opdracht was te sterk gekaderd waardoor de DOT's weinig ruimte hebben ervaren. Hierdoor hebben we geleerd en in voorkomende nieuwe gevallen zullen we meer ruimte bieden voor invulling "van onderaf".

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.