Bulletin 1

UIT DE DIRECTIERAAD

 

Besproken in de directieraad:

  • Overgangsnormen
  • Overstapregeling VMBO-TGL naar HAVO-4
  • Projectopdrachten
  • Organisatorische en onderwijskundige inrichting HAVO/VWO
  • Migratie ICT
  • Personeelsenquête

Deze onderwerpen komen op een andere plek in dit Bulletin terug. 

 

Uitbreiding cursusaanbod TCC-academy

Om de TCC-academy meer plaats te kunnen geven binnen het professionaliseringsbeleid van het TCC wordt eraan gewerkt het scholingsaanbod ervan uit te breiden. Dat wordt gedaan door de scholingsactiviteiten op te hangen aan speerpunten van het Twents Carmel College. Door in te spelen op de speerpunten van de locaties worden de cursussen naar behoefte aangeboden en wordt er waarschijnlijk meer dan nu gebruikt van gemaakt.
Verder wordt het professionaliseringsbeleid van het TCC erbij betrokken. Er wordt meer ingegaan op de bekwaamheden die je dient te beheersen in bepaalde docentenfuncties.

Begroting 2016-2019

Op alle locaties wordt gewerkt aan de realisatie van de  meerjarenbegroting voor 2016 tot en met 2019.
De locatiebegrotingen worden de komende weken op de gebruikelijke wijze besproken met de eigen DMR-en, en de begroting van TCC-Centraal met een financiële commissie uit de CMR. Medio november volgt de bespreking van de begroting met het College van Bestuur.
Evenals voorgaande jaren is sprake van een moeizaam proces om te komen tot sluitende begrotingen omdat de bekostiging van de overheid niet aansluit bij de inflatie van met name de materiële kosten. Ook de overeengekomen loonstijging in het loonakkoord van 5,05% wordt niet volledig geïndexeerd via de bekostiging vanuit het ministerie van OCW, waardoor er per saldo een bezuiniging van 1% resulteert vanaf 2016.

Ziektevervanging
Nieuw in de begroting is verder dat we vanaf 2016 de kosten die horen bij ziektevervanging zelf gaan dragen, waar dit voorheen collectief gedragen werd binnen de Stichting Carmelcollege. Met name om de kleinere locaties te beschermen tegen onverhoopte grote fluctuaties in deze kosten, is besloten om binnen het TCC solidair om te gaan met deze kosten: 60% van de vervangingskosten wordt gedragen door de eigen locatie en 40% wordt gedragen vanuit een reservering waaraan alle locaties naar rato van hun personele inkomsten aan bijdragen. Hoewel er op deze wijze per locatie enige demping wordt gerealiseerd voor fluctuaties van deze kosten, is ook duidelijk dat er in onze begroting nu voor het eerst een minder stuurbare kostenpost is opgenomen.  
Hoewel ons ziekteverzuim maar ten dele stuurbaar is, hebben we daarmee een gezamenlijke inspanning om meer dan voorheen zo bewust mogelijk om te gaan met ziektevervanging om deze kosten beheersbaar te houden. Ook wordt meer en meer ingezet op preventieve activiteiten om ziekteverlof te voorkomen.

Migratie ICT

Beste collega,

 

Afgelopen weken hebben we een bijzonder proces meegemaakt, namelijk de migratie van het TCC naar Carmel ICT. Deze migratie maakt het voor ons mogelijk om te gaan werken met Office 365. Dit bevat o.a. de one-drive, waarmee je plaats-, tijd- en device-onafhankelijk kunt werken en met Sharepoint, een omgeving waarin we digitaal kunnen samenwerken en die we ook als ELO- omgeving kunnen gebruiken. 

 

De migratie was niet gemakkelijk, maar het meeste is nu afgerond. Als het TCC ' in the lead'  was geweest, hadden we ongetwijfeld een hogere kwaliteit en snelheid gehaald bij dit proces, maar dat was helaas niet het geval. Wij hebben met deze migratie ook onze beheerrechten overgedragen om problemen op te lossen. Een aantal collega’s heeft daarom flink geduld moeten uitoefenen. Dank daarvoor.  

 

Namens de directieraad wil ik mijn waardering uitspreken voor ons ICT-beheerteam dat de afgelopen weken zich enorm heeft ingespannen om alles zo snel mogelijk in goede banen te leiden. Dat was niet altijd gemakkelijk, ook omdat niet iedereen altijd het geduld en begrip kon opbrengen voor de ontstane situatie.

 

Ook waardering voor alle collega's in de locaties, helpdeskmedewerkers en ICT-coördinatoren en -coaches, die hard gewerkt hebben om iedereen in Office 365 wegwijs te maken.  

 

Onze volgende stap is, samen met de ICT-coördinatoren en het OOP, de implementatie van Sharepoint, zodat we voor het onderwijs de ELO kunnen gaan gebruiken. En natuurlijk zorgen we voor de deskundigheidsbevordering, zodat iedereen zo snel mogelijk van deze mogelijkheden gebruik kan maken.

 

We hebben de afgelopen weken een grote stap gezet bij onze ambitie om onderwijs en ICT dichterbij elkaar te brengen en daarmee de faciliteiten te creëren om ons onderwijs af te stemmen op de toekomst.

 

De volgende stappen zijn, dat we per locatie Office 365 en Sharepoint gaan invoeren en ook per locatie de deskundigheidsbevordering in gang gaan zetten.

 

Ik wens jullie veel succes bij het ontdekken van de mogelijkheden van deze programma’s ten behoeve van ons onderwijs.

 

Met vriendelijke groet,

Harry Claessen

VERGADERING CMR

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.