Bulletin-1

Het TCC-Bulletin in een nieuw jasje

Vanaf het schooljaar 2014-2015 wordt het TCC-Bulletin niet meer in een PDF-bestand rondgestuurd, maar krijgen jullie alle informatie via deze nieuwe nieuwsbrief. Op deze manier proberen we de leesbaarheid te vergroten, inhoudelijk blijft alles bij het oude.

Veel leesplezier!

UIT DE DIRECTIERAAD

Overgangsnormen

Ruim een jaar geleden zijn de overgangsnormen vastgesteld. Inmiddels heeft er een evaluatie plaatsgevonden met betrekking tot de opgedane ervaringen. Dit heeft geleid tot een aantal reacties:
 

- Reacties die vragen om een aanpassing van de tekst zonder dat er sprake is van een wijzigingen in de normen zelf. Deze aanpassingen zijn inmiddels verwerkt in de gepubliceerde normen voor 2014-2015.

- Reacties die mogelijk kunnen leiden tot aanpassing van de normen; deze reacties worden meegenomen in een traject dat gaat resulteren in een voorstel van aangepaste normen (naar verwachting in april 2015); naast deze zaken spelen wellicht ook nog onderwijskundige ontwikkelingen op TCC en/of landelijk niveau die aanleiding kunnen zijn voor een aanpassing (bijvoorbeeld de positie van rekenen in de slaag/zakregeling); voor aanpassing van de normen is instemming van de CMR vereist, dat wordt te zijne tijd gevraagd.

 

Bulletin-1

Evaluatie pilot zomerschool

Afgelopen zomer is er voor het eerst een zomerschool op het TCC geweest. Vooraf werd gedacht dat een 60-tal leerlingen deel zou nemen. Maar na de informatieavond met ouders, discussie in de afdelingen, prognoses in voorvergaderingen en overleg met de medezeggenschap werd in de laatste rapportvergadering aan het eind van het schooljaar duidelijk dat er minder deelnemers zouden zijn.

 

Vanuit locatie Losser werden geen kandidaten naar voren geschoven. Van locatie Potskampstraat pakten 4 leerlingen het aanbod van de overgangsvergadering op. En na de rapportvergaderingen op de Lyceumstraat en Thij kregen 23 leerlingen het aanbod zomerschool waarvan 18 leerlingen de handschoen oppakten. Twee leerlingen die in eerste instantie al bevorderd waren, vroegen en kregen toestemming deel te mogen nemen aan de zomerschool om de kennisbasis te verhogen. Docenten stelden taken samen en ontwierpen toetsen en nakijkmodellen en voerden zo regie in de zomerschool-activiteit.

 

Vijf begeleiders van de zomerschool wisten met 24 leerlingen (+1 leerling van het Erasmus) 10 dagen een prima werksfeer te creëren: hard werken, veel oefenen en 1 op 5 begeleiding. Het begeleidingsteam bestond niet uit 10 vakdocenten (zoals we hadden willen organiseren bij een deelname van ca. 60 leerlingen) maar uit drie ‘general coaches’ en 2 vakdocenten. Ouders en adjuncten kregen twee keer een individuele tussenrapportage en dat werd zeer op prijs gesteld. 4 Vmbo-ers, 13 havisten en 1 vwo-er gingen over; 4 havisten bleven alsnog zitten. De leerling van het Erasmus is bevorderd. Al met al kan teruggekeken worden op een goede eerste pilot zomerschool.

ICT-ontwikkelingen

In januari 2014 deed de directieraad een aantal uitspraken over hoe wij ICT en onderwijs willen zien. Het gaat om de volgende uitspraken:

 

  1. Digitalisering als verrijking van het onderwijsleerproces en van onderwijsinhouden.

  2. ICT als middel om te (ondersteunen bij) differentiëren.

  3. ICT als middel om gepersonaliseerd leren vorm en inhoud te geven (learning analytics).

  4. Devices als onmisbare schakel in het onderwijsleerproces (voorwaardelijk).

  5. ICT als middel om (te ondersteunen bij) opbrengstgericht (te) werken.

 

Op basis van deze uitspraken willen we ICT voor het TCC doorontwikkelen op een manier die past bij onze ambities. Uit een risicoanalyse, uitgevoerd onder het ICT beheerteam,  blijkt duidelijk een overbelasting van de medewerkers. Het centraal beheer neemt toe. Er moet een balans in het totale takenpakket (beheerteam – technisch ondersteunende werkzaamheden oftewel wie doet wat) gezocht worden.

Daarnaast is de positie van het applicatiebeheer kwetsbaar en mede door de komst van Office 365 en Sharepoint onderbemenst. Daarom is als eerste stap een tweetal vacatures, voor de looptijd van het project (tot uiterlijk 01-01-2016) uitgezet, namelijk die van functioneel applicatiebeheerder en een ICT-medewerker (service management & tweedelijns support).

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.